Klauzula informacyjna

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach ul. Olsztyńska 28 11-001 Dywity,  REGON 510292232 NIP 739-30-29-411 (zwana dalej „Organizatorem”) na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma obowiązek poinformować Pana/Panią, że:

1)         Administratorem danych osobowych Pani/Pana (dalej: dane osobowe) jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach ul. Olsztyńska 28 11-001 Dywity,  REGON 510292232 NIP 739-30-29-411;

2)         Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązków w związku z ………. realizowanych w ramach działalności statutowej w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem akt osobowych uczestnika po ustaniu, w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć oraz w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Organizatora przez przepisy prawa;

3)         Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.

4)         Organizator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim gospodarczo przy realizacji ……….., którym udostępnienie danych osobowych uczestnika, takich jak imię/imiona, nazwisko i/lub dane kontaktowe i adresowe jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowej organizacji ;

5)         Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania zajęć, warsztatów lub wydarzenia, a po jego ustaniu – przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa i umowami obowiązującymi Organizatora.

 

Uprawnienia Uczestnika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, ma Pan/Pani prawo do:

1)         dostępu do danych osobowych,

2)         żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

3)         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

4)         przenoszenia danych,

5)         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja na temat obowiązku podania danych przez Uczestnika

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest konieczne do obsługi procesu realizacji zadań przez Organizatora i stanowi obowiązek Uczestnika, który wynika z powyższych przepisów. Niepodanie tych danych uniemożliwi Organizatorowi nawiązanie współpracy w celu przeprowadzenia zadań i obsługę tego procesu. Podanie Organizatorowi przez Uczestnika danych jest dobrowolne.

 

Informacje dodatkowe

Organizator informuje, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Oświadczenie uczestnika

o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach ul. Olsztyńska 28 11-001 Dywity,  REGON 510292232 NIP 739-30-29-411. Ja, niżej podpisany/-a niniejszym potwierdzam, że Organizator przedstawił mi informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z moim udziałem ………………………..realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach ul. Olsztyńska 28 11-001 Dywity,  REGON 510292232 NIP 739-30-29-411oraz że zostałem poinformowana/y o treści przysługujących mi praw, odnoszących się do tego przetwarzania

 

………………………………………………

data, podpis

 

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję