Gmina Dywity i GOK Dywity zapraszają na tradycyjny XXIII Kiermas Warmiński w Brąswałdzie.

W programie:
12:00 – Msza Święta w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brąswałdzie.
13:30 – Pochód Wieńcowy.
14:00 – Święto Plonu:
 • Węgojska Strużka,
 • Baby Ruśkie i Promile.

Konkursy na:

 • Wieniec Dożynkowy,
 • Warmińskie Stoisko Sołeckie (w konkursie udział wezmą sołectwa: Dywity, Ługwałd, Tuławki, Bukwałd, Spręcowo, Gady, Redykajny),
 • Super Plon,
 • Nolepszy Kuch z Warnijskygo psieca,
 • Turniej Sołectw.

18:00 – Koncert Zespołu Łzy

Stoiska:

 • z lokalnym jadłem,
 • miodami,
 • winem,
 • lodami,
 • goframi
 • rękodziełem: świece, ceramika, biżuteria afrykańska.

Warsztaty rękodzielnicze,
Animacje dla dzieci, dmuchańce.

 

Partnerzy/sponsorzy:
– Powiat Olsztyński
– Bujalski Mecenas Strategiczny Kultury i Sportu w Gminie Dywity
– Fundacja Prymus
– Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
– CARS AUTO SERWIS Bogusław Szulc
– Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie
– Hotel Omega Olsztyn

Wydarzenie dofinansowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

MUZYCZNĄ GWIAZDĄ XXIII KIERMASU WARMIŃSKIEGO W BRĄSWAŁDZIE BĘDZIE ZESPÓŁ ŁZY

Koncert zespołu Łzy to półtorej godziny zabawy w rytmie samych przebojów (Agnieszka, Agnieszka 2.0, Narcyz, Oczy szeroko zamknięte, Niebieska sukienka, Na parapecie itd…), granych na żywo.
To nie tylko muzyka, ale i wspaniałe widowisko, to świetna zabawa dla młodych ludzi, oraz sentymentalna podróż dla osób, które wychowały się przy muzyce zespoły Łzy.
Zespół Łzy gra w odmłodzonym składzie na czele z liderem, założycielem zespołu oraz autorem praktycznie wszystkich przebojów zespołu – Adamem Konkolem.
Do składu dołączyła również ogromnie utalentowana, piękna wokalistka Paulina Titkin, która dzięki barwie głosu do złudzenia przypominającej barwę Anny Wyszkoni, sprawia, że Łzy na koncercie brzmią tak samo, jak 20 lat temu.
Zespół Łzy w nowym składzie wydał piosenkę Agnieszka 2.0 – Była mroźna zima, która na youtube ma już prawie 6 milionów odtworzeń, ludzie pokochali nową wokalistkę, o czym świadczą tysiące pozytywnych komentarzy.

 

KONKURSY DLA SOŁECTW I OSÓB INDYWIDUALNYCH

 

KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

Cel konkursu:
1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi;
2. Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej;
3. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy;
Kryteria oceny konkursu na wieniec dożynkowy:
1. Oceny zgłoszonych wieńców dokona Komisja składająca się z 3 osób.
2. Komisja oceniając wieńce przyzna punkty uwzględniając  podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu, które muszą być związane ze świętem plonów (różnorodność i jakość materiałów: kłosy, ziarna zbóż, warzywa, owoce, kwiaty żywe, kwiaty z papieru wykonane własnoręcznie, itp.), (skala oceny 1-10 punktów);
wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor, kompozycja), (skala oceny 1-10 punktów);

 • maksymalnie można uzyskać 20 punktów;
 • wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych nie będą oceniane;
 • na potrzeby procesu oceniania wieńcom zostanie nadana numeracja;

3. Na podstawie uzyskanych punktów komisja przyzna 1 nagrodę główną w konkursie. Każdy wieniec zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową lub
finansową. Nagrody ufundowane będą przez Gminę Dywity.

Uczestnictwo:

 • w kategorii wieńców biorą udział grupy wieńcowe i osoby indywidualne reprezentujące sołectwa Gminy Dywity;
 •  każde sołectwo/podmiot wystawia tylko 1 wieniec;
 • zgłoszenie do udziału w Konkursie do dnia 25 sierpnia 2023r., na adres GOK Dywity, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity. (89)5120-123,
  email: sekretariat@gokdywity.eu
 •  informacje do pobrania na stronie internetowej: www.gokdywity.eu, zakładka „Aktualności”.
 • wszystkie wieńce uczestniczą w korowodzie dożynkowym z kościoła parafialnego w Brąswałdzie na miejsce imprezy dożynkowej, po mszy św. (początek mszy: godz. 12.00).

 

DO POBRANIA:

Karta_zgłoszenia_Wieniec_Dożynkowy

 

 
     
 

KONKURS NA STOISKO SOŁECKIE

Temat przewodni: „W warmińskim lesie”

Cel konkursu:
1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi;
2. Promocja sołectw, miejscowości, kół gospodyń wiejskich z gminy Dywity;
3. Prezentacja bogactwa zwyczajów i tradycji kulinarnej Warmii jako regionu oraz gminy;
4. Pogłębianie więzi z regionem oraz integracji środowisko lokalnych;
5. Umożliwianie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej.
Przedmiot konkursu. Ocenie poddane zostanie:

 • stoisko sołeckie, jego wygląd oraz zgodność z wybranym wcześniej tematem przewodnim:
  „ W warmińskim lesie”
 • produkt żywnościowy wybrany przez sołectwo w kategorii:
  POTRAWY (zupy, potrawy z mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, jaj i nabiału, mąki, kasz, warzyw…);
 • prezentacja stoiska o dowolnej formie nie przekraczająca 5 minut, przedstawiona jury oceniającemu stoisko;

Uczestnictwo:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej nie później niż do 18.08.2023 r.

 • konkurs skierowany jest do sołectw Gminy Dywity;
 • zgłoszenie do udziału w Konkursie do dnia 18.08.2023, na adres GOK Dywity, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity. (89)5120-123,
  email: sekretariat@gokdywity.eu
 • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, wszystkie elementy stoisk należy dostarczyć i ustawić we własnym zakresie;
 • sołectwo musi posiadać własny namiot o wymiarach 6x3m;
 • wszelkie elementy dekoracyjne stoiska powinny znajdować się w obrębie namiotu;
 • stoiska powinny być rozstawione do godziny 11:00 i zostać opatrzone tabliczką informacyjną z nazwą sołectwa;

 Zgłoszenie do konkursu kulinarnego jest równoznaczne z deklaracją zapewnienia posiłków, które zostaną przekazane dla obsługi pracującej przy wydarzeniu „XXIII Kiermas Warmiński 2023” w ilości podanej przed wydarzeniem.
Kryteria Oceny:
Ocenie poddane zostanie stoisko sołeckie oraz produkt żywnościowy w danej kategorii. W czasie oceny komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

1. Stoisko Sołeckie:

 •  ogólne wrażenia stoiska, estetykę i aranżację;
 • zgodność z tematem przewodnim;
 • atrakcyjność oferty prezentowanej na stanowisku;
 • sposób prezentacji wyrobów kulinarnych;
 • spójność ubioru grupy;

2. Produkt żywnościowy:

 • estetykę formy prezentacji;
 • walory smakowe;
 • nawiązanie do tradycji kulinarnej regionu;

Komisja konkursowa:

 • Oceny stoisk sołeckich dokonuje niezależna Komisja wybrana przez Organizatora, niezwiązana bezpośrednio z żadnym sołectwem biorącym udział w konkursie.
 • Organizator powołuje komisje w minimum 3 osobowym składzie, pracą komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez organizatora.
 •  Z prac komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków.
 • W przypadku ilości punktów ex aequo Komisja dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym.
 •  Nad prawidłowym przebiegiem prac Komisji czuwa przedstawiciel Organizatora Konkursu.
 •  W sprawach nagłych decyzja należy do Organizatora.

Termin i miejsce przekazania nagród:
Przekazanie nagród nastąpi w czasie trwania XXIII Kiermasu Warmińskiego 3.09.2023r. w Brąswałdzie.
Informacje dodatkowe:
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., tj. Dz.U. 2019r. poz. 1781).

Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIA SOŁECTWA_stoisko

REGULAMIN konkursu kulinarnego

 

 

 

 

 

KONKURS NA „SUPER PLON”

CEL KONKURSU:

 1. Celem konkursu jest promocja rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa w Gminie Dywity;
 2. Reklama zbiorów ekologicznych.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dywity.
 2. Skierowany jest do osób indywidualnych, amatorów, profesjonalistów. Każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia swoich plonów do konkursu. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty spełniające warunki podane w niniejszym regulaminie.
 3. Produkty zgłoszone do konkursu muszą pochodzić z gospodarstw znajdujących się na terenie Gminy Dywity.
 4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do punktu organizatora do godz. 13:00 na XXIII Kiermasie Warmiński, które odbędą się 03.09.2023 przy Stanicy Kajakowej nad Łyną w Brąswałdzie.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić jeden produkt.

MIEJSCE I CZAS KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 03.09.2023r. na Stanicy Kajakowej nad Łyną w Brąswałdzie.

KRYTERIA:

 • Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceni zaprezentowane produkty według kryteriów (wygląd, wielkość, waga, nietypowy kształt).
 • Ocena odbędzie się bezpośrednio na stoisku prezentującym zgłoszony produkt.
 • Członkowie Komisji Konkursowej przyznają punkty od 1-5. Ich suma zdecyduje o zajętym miejscu.
 •  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystywania danych osobowych osób biorących udział w konkursie.
 2. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Organizator konkursu nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
 4. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 895120123 – sekretariat GOK Dywity.
 5. Zgłoszenie do udziału w Konkursiedo dnia 29 sierpnia 2023r. na adres GOK Dywity, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity. (89)5120-123, email: sekretariat@gokdywity.eu

 

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia_Konkurs na Super Plon 2023

Regulamin Super Plon

 

 

 
 

KONKURS „Z Warnijskygo psieca”

Kategoria: „Nolepszy kuch” – ciasto drożdżowe

Cel konkursu:
1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi;
2. Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących wypieku;
3. Prezentacja bogactwa tradycji kulinarnej Warmii.

Kryteria oceny konkursu na wypiek:

 • oceny zgłoszonych wypieków dokonają uczestnicy XXII Kiermasu Warmińskiego;
 • uczestnicy oceniając wypiek przyznają punkty uwzględniając prezentację (wygląd) oraz smak;
 • na potrzeby procesu oceniania wypiekom zostanie nadana numeracja, każdy ze zgłaszających nie otrzyma informacji jaki numer został mu nadany;
 • na podstawie uzyskanych punktów komisja przyzna 1 nagrodę główną
  w konkursie.

Uczestnictwo:

 • konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Dywity;
 • w konkursie może wziąć udział 10 wypieków obowiązuje kolejność zgłoszeń;
 •  każdy uczestnik wystawia tylko 1 wypiek;
 • zgłoszenie do udziału w Konkursie do dnia 25 sierpnia 2023r., na adres GOK Dywity, ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity. (89)5120-123,
  email: sekretariat@gokdywity.eu
 • informacje do pobrania na stronie internetowej: www.gokdywity.eu, zakładka „Aktualności”.
 • wypiek należy dostarczyć do punktu organizatora w dniu Wydarzenia do godziny 13.00.

 

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia_Nolepszy Kuch

Regulamin Nolepszy Kuch

 
 

„Turniej Sołectw na wesoło”

Cel: integracja i aktywizacja mieszkańców gminy poprzez animację społeczno-kulturalną oraz zdrową sportową konkurencję.

Ważne terminy i miejsca:

 •  Zgłoszenie drużyny do 31.08.2023 r. do godz. 16:00 (dostarczenie kart zgłoszenia).
 •  Turniej Sołectw na wesoło odbędzie się 03.09.2023 r. podczas XXIII Kiermasu Warmińskiego w Brąswałdzie.

Warunki uczestnictwa:

 • Do udziału zgłosić się mogą sołectwa z Gminy Dywity. Jedno sołectwo może reprezentować tylko jedna drużyna składająca się z 3 osób, w tym min. 1 kobiety. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej do sekretariatu GOK w Dywitach, można również przesłać skan dokumentu podpisany przez osobę reprezentującą grupę na adres mailowy sekretariat@gokdywity.eu do dnia 31.08.2023 r.
 • Warunkiem udziału w Turnieju jest akceptacja regulaminu.

Zadaniem zgłoszonych drużyn będzie:

 • Dostarczenie do 31.08.2023r. oświadczeń członków drużyn lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku nieletnich uczestników.
 • Udział w konkurencjach Turniej Sołectw na wesoło.

Nagrody:
Wygranym jest każdy kto weźmie udział. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz niewielkie nagrody.

Zasady uczestnictwa w poszczególnej konkurencji zostaną przedstawione na początku każdej z nich.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

DO POBRANIA:

Oświadczenie uczestnika_Turniej sołectw

Regulamin Turnieju Sołectw

 

 

 

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

ul. Olsztyńska 28
11-001 Dywity

tel.: 89 512 01 23
gokdywity@wp.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję